Aktiviteter

Kallelse till extrastämma

KALLELSE


Medlemmarna i HSB Brf Bävern i Stockholm kallas härmed till 


EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 


Datum: söndagen den 17 november klockan 18.00

Lokal: Föreningslokalen, Nybrogatan 85DAGORDNING


 1. Extra föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 11. Extra föreningsstämmans avslutande


På extra föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen endast en röst. 


Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.


Fysiska personer har möjlighet att utöva sin rösträtt vid föreningsstämman genom ombud. Om ni inte har möjlighet att närvara vid extra föreningsstämman finns därför möjlighet att genom fullmakt utöva er rösträtt genom ombud. Endast medlemmens maka/make, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn eller en annan medlem i föreningen får vara ombud. 


Ett ombud får bara företräda en medlem. Om ni önskar vara representerade de via ombud ansvarar ni själva för att kontakta ett ombud. 


Medlem får på extra föreningsstämma medföra högst ett biträde. 


STYRELSEN