Meddelanden‎ > ‎

Balkongbyggnation - senaste nytt

skickad 7 juli 2010 07:56 av Okänd användare   [ uppdaterad 7 juli 2010 14:33 ]

Föreningen och WMP har idag 2010-07-07 slutfört de sista justeringarna gällande entreprenadkontraktet. Kontraktet reglerar omfattning, utförande, organisation, tider, ansvar, ekonomi, besiktningar, särskilda bestämmelser samt reservationer och hantering av eventuella tvister.

Omfattning

Entreprenören åtar sig att för Beställarens räkning på totalentreprenad bygga och konstruera 71 st balkonger/franska balkonger enligt bygglov med svarta pinnräcken i likhet med befintliga vädringsbalkonger. Befintliga fönsterpartier tas upp och nya dörrar av typ pardörr skall monteras.

Arbetet innebär:

  • Uppbilning i vägg, ingjutning av L-stål
  • Leverans montering Finja Betong Classic balkongplatta med rundade hörn i framkant samt brandhål. Målning av plattans kanter, undersida. Leverans montering svart pulverlackerat smidesräcke, typ pinnräcke i standardutförande och stege
  • Flytt av befintlig radiator till sida om dörr varifrån befintliga rör kommer. 3 timmars VVS arbete per lgh ingår
  • Upptagning i befintligt fönsterparti. Leverans, montering inåtgående och utåtgående pardörr, 2+1 glas (energiglas), infälld spanjolett i gång och mötesdörr, handtag med barnspärr
  • Fabriksmålad vit insida, utsida enligt av beställaren framtagen NCS kulör
  • Tilluftsventil i karm, Svensk kvalitetsstandard
  • Invändig tröskel i eklamell eller enligt val. Kompletteringslistning med i marknaden förekommande standardlister (List tillverkas enligt befintlig list)                                      
  • Målningsbättring invändigt ca 80 cm i tidigare bröstning
  • Puts och infärgning efter bilad yta utvändigt till så lika fasadkulör som möjligt
  • Alla för arbetets utförande erforderligt material, ställning, kranlyft, borttransport av överblivet material, grovstädning av arbetsplatsområdet

Entreprenören bekostar av myndighet godkänd kvalitetsansvarig enligt plan- och bygglagen. Entreprenören upprättar bygganmälan för beställarens räkning samt biträda beställaren vid byggsamråd med byggnadsnämnden.                                        

Tider och pågående arbete

För närvarande pågår slutjustering av avtal och beställning av material. Arbetet intensifieras i början av augusti med planering och etablering av arbetsplats samt säkerställande av nödvändiga myndighetskontakter.Arbetet i respektive lägenhet med håltagning kommer att påbörjas i månadsskiftet augusti/september.

Arbetet kommer att bedrivas under normal arbetstid, måndag till fredag mellan klockan 07.00 och 17.00. Bullrande arbeten får endast utföras mellan 07.30 och 16.00. Övrig eventuell tidenligt överenskommelse (regler enligt riktlinjer från Stockholms stad).

 Slutbesiktning görs vid ett tillfälle senast 2 veckor efter avslutad entreprenad.  Garantibesiktning skall ske senast 1 månad innan 5 årig garantitid löpt ut.

Ekonomi

Entreprenadavtal tecknas nu utifrån inbetalda balkongbeställningar med tillhörande tillval enligt mätningar den 2,3,4,8,9,16 juni 2010.

Betalning sker enligt uppgjord betalningsplan (50%, 40%, 10%). Första betalning sker efter infästning av L-stål, 2:a betalning efter balkongmontering och sista betalning efter slutbesiktning.

Eventuell tillkommande beställning kan undantagsvis hanteras beroende på möjlighet till tilläggsbeställning av material och synkronisering med de lyft som kommer att göras. Beställning av enskilt lyft kostar ca 50 000 kr.

Förutsättningar för arbetet

Föreningen är ansvarig för att VVS systemet håller kvalitet för av- och påkoppling samt luftning av radiatorerna. Entreprenören ansvarar för luftning av radiatorer efter avslutat VVS arbete i de lägenheter som VVS arbete utförts. Fel och brister ansvarar beställaren för. Entreprenören tillhandahåller ej elelement under pågående VVS arbete. Entreprenören skall se till att öppningar i fasad väderskyddas. El och telearbeten ingår ej och faktureras separat till medlemmen om el eller telearbeten skall utföras.

Tillgång till lägenhet

Föreningen ansvarar för att samla in och lämna över nycklar till de lägenheter som skall bygga balkong och övriga utrymmen som är nödvändiga för entreprenören att ha tillgång till. För utförande av arbeten i lägenheter krävs full tillgång till lägenheter samt andra nödvändiga utrymmen under entreprenadtiden. Ej tillträde debiteras 380 kr per påbörjad timme.

Föreningen kommer att ha en utsedd kontaktperson som under entreprenadtiden administrerar nycklar och informerar de enskilda medlemmarna om de olika momenten i entreprenaden.

Vi ber er därför att förbereda er med extranycklar som ni kan lämna ut under entreprenadtiden. Vi kommer att använda oss av samma kodsystem för nyckelhanteringen som Ragnsells gjort vid stamrensningen.

Hemsidan kommer löpande att uppdateras med hur arbetet fortskrider och är den kanal vi i första hand kommer att använda för information om det fortsatta arbetet.
Comments